Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

CPV code: 15900000-7.

Parent caregory: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα.

Sub categories

15900000-7: Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15910000-0: Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά
15930000-6: Κρασιά
15940000-9: Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα
15950000-2: Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση
15960000-5: Μπίρα από βύνη
15980000-1: Μη αλκοολούχα ποτά
15990000-4: Καπνός, προϊόντα με βάση τον καπνό και συναφή είδη

Change language

Напитки, тютюн и свързани с него продукти
Nápoje, tabák a související produkty
Drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
Beverages, tobacco and related products
Bebidas, tabaco y productos relacionados
Joogid, tubakas ja seonduvad tooted
Juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
Boissons, tabac et produits connexes
Beverages, tobacco and related products
Italok, dohány és kapcsolódó termékek
Bevande, tabacco e prodotti affini
Gėrimai, tabakas ir susiję produktai
Dzērieni, tabaka un saistītā produkcija
Xorb, tabakk u prodotti relatati
Dranken, tabak en aanverwante producten
Napoje, tytoń i produkty podobne
Bebidas, tabaco e produtos afins
Băuturi, tutun şi produse conexe
Nápoje, tabak a príbuzné produkty
Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Drycker, tobak o d